SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Information om juridisk nämnd

Svenska Cheerleadingförbundet har inrättat en Juridisk nämnd. 

 

Den juridiska nämnden har till uppgift att besluta i så kallade bestraffningsärenden, det vill säga ärenden som hör till Kapitel 14 i Riksidrottsförbundets 

stadgar (länk).

 

Nämnden består av ledamöter med juridisk kompetens samt kompetens inom cheerleading.

 

Idrott och Juridik

Fair Play är en av idrottsrörelsens grundstenar. Fusk, doping, våld och andra oegentligheter

som hotar idrotten behöver motverkas och rättas till. För att kunna bibehålla Fair Play inom

idrotten är det nödvändigt med regelkännedom.

 

Idrotten utövar sin självbestämmanderätt genom en egen rättsordning och ett eget

rättssystem som är självständigt från de lagar och förordningar vi följer i samhället.

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, idrottens grundlag, är bindande för alla

medlemsorganisationer. Specialidrottsförbundets (SF) stadgar och regler har sin

motsvarighet i de lagar och förordningar som beslutas av riksdagen. Varje SF ska ha ett

eget bestraffningsorgan som motsvarar tingsrätt/hovrätt - en Juridisk Nämnd. Den högsta

instansen inom idrotten som motsvarar rättsväsendets Högsta domstol är RF:s

Riksidrottsnämnd. Tillsammans utgör instanserna “idrottens domstol”. Idrotten har även

andra instanser, organ och funktioner såsom Dopingnämnden, RF:s visselblåsartjänst m.fl.

Se nedan.

 

Svenska Cheerleadingförbundets Juridiska Nämnd (SCF JN)

Den Juridiska Nämnden är ett bestraffningsorgan inom Svenska Cheerleadingförbundet som

har till uppgift att hantera de ärenden som inkommer genom anmälan. Den Juridiska

Nämnden fungerar som en första instans i idrottens rättssystem. Juridiska Nämnden kan

hantera de ärenden som utgör förseelser enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

 

Idrottens instanser och funktioner

Idrottens bestraffningsorgan är oberoende från det allmänna rättsväsendet. En händelse

inom idrotten kan därför både anmälas till idrottens organ och samhällets rättsväsende och

processer kan drivas parallellt.

 

Juridiska Nämnden (JN)

Juridiska Nämnden fungerar som första instans för förseelser i RF 14 kap. 2 § samt

Matchfixningreglementet (MFR). Reglerna omfattar bland annat idrottsutövare, ledare,

tävlingsfunktionär, tränare eller annan som i samband med utövning biträder idrottsutövare

(ex förälder) samt idrottsorganisation eller IdrottsAB.

 

Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden fungerar som första instans för förseelser i RF 14 kap. 2 § när; SCF JN

är jävig, SF-styrelse är anmälande part eller en ledamot i SF-styrelse är anmäld.

Fungerar som överprövande funktion för bestraffningsärenden enligt RF 14 kap. 2 §, RF 15

kap. 2 §, MFR samt Idrottens antidopingreglemente (IDR). För överklagande hos RIN krävs i

många fall prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas om

- det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av RIN, eller

- det finns synnerliga skäl för sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel

vid handläggningen av ärendet eller om rättstillämpningen som legat till grund för

beslutet uppenbart strider mot RF:s stadgar.

 

SCF Tävlingskommitté (SCF TK)

Tävlingskommittén fungerar som första instans för tävlingsärenden och tävlingsbestraffning

enligt RF 14 kap. samt RF 15 kap. 2 § och SF:s stadgar och tävlingsregler. Till tävlingsregler

räknas bland annat tävlingsbestämmelser, tävlingsreglementen, utövanderegler, föreskrifter,

anvisningar, m.m.

Bestraffning meddelas normalt i samband med tävling.

 

Förbundsstyrelsen (SCF FS)

Förbundsstyrelsen hanterar föreningsärenden som kopplas till problematik inom föreningen.

Förbundsstyrelsen kan hjälpa till med strukturella och organisatoriska problem, exempelvis

vid problem och hinder som uppkommer i samband med styrelsearbetet. Förbundsstyrelsen

kan även bistå med hjälp och guidning rörande medlemskapsfrågor, försäkringsfrågor,

övergångar och övriga konflikter inom föreningen som inte innebär en förseelse enligt RF 14

kap. 2 §.Förbundsstyrelsen kan ta hjälp av SISU för hantering av ärenden. I praktiken

hanteras ärendena av SCF:s kansli.

 

Dopingnämnden (DoN)

Instans för hantering av dopingförseelser enligt Idrottens antidopingreglemente (IDR).

Endast Dopingkommissionen (DopK) får anmäla dopingförseelse.

 

Idrottsombudsmannen

Idrottsombudsmannen har till uppgift att kontrollera och utreda de händelser som bryter mot

Idrottens värdegrund. Idrottsombudsmannen hjälper till att guida rätt i de instanser som finns

inom idrotten men kan också bistå med hjälp inom det allmänna rättsväsendet. Du kan läsa

mer om Trygg idrott och Idrottsombudsmannens arbete här:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott

 

Visselblåsarfunktioner

Visselblåsarfunktioner ger möjlighet att uppmärksamma händelser som kan skada person

inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön. Funktionen tillåter anmälaren

att vara anonym om så önskas.

RF:s Visselblåsartjänst

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Exempel på händelser man kan anmäla:

- Övergrepp

- Trakasserier

- Ekonomiska oegentligheter

 

Svensk Antidoping Visselblåsartjänst

https://dopingtips.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

Exempel på händelser man kan anmäla:

- Användning av förbjudna substanser eller metoder.

- Manipulation av dopingkontrollprocessen.

- Innehav av förbjudna substanser eller metoder.

- Uppmuntran eller assistans av läkare, tränare eller andra personer att använda

förbjudna substanser eller metoder.

 

RF:s tipsfunktion mot matchfixning

https://report.whistleb.com/sv/minmatch-idrott

Exempel på händelser man kan anmäla:

- Upptäckt eller misstänkt matchfixning

- Otillåten vadhållning inom idrotten

 

Processen i Juridiska Nämnden

Handläggningen av ett ärende i Juridiska Nämnden regleras i 14 kap. 12 § RF:s stadgar. En

process i Juridiska Nämnden innehåller normalt följande steg:

1. Anmälan

Anmälan om förseelse inkommer till Juridiska Nämnden. En anmälan kan göras till den

Juridiska Nämnden för de förseelser som anges i 14 kap. 2 § RF:s stadgar. Information om

anmälans innehåll, vem som kan anmäla samt vilka händelser som kan anmälas hittar du i

dokumentet “Information om anmälan till JN”. När en anmälan inkommit till den Juridiska

Nämnden börjar det handläggas. Hanteringen ska vara så skyndsam som möjligt. Normal

bör ett ärende hanteras inom 3 veckor från att det inkom till bestraffningsorganet.

De uppgifter som skickas in till den Juridiska Nämnden omfattas av handlingssekretess.

Dock har varje part rätt till samtliga uppgifter som inkommit i ärendet.

Ett beslut från den Juridiska Nämnden är offentligt.

2. Parterna underrättas

Den som blivit anmäld för viss förseelse till den Juridiska Nämnden blir informerad och

ombedd att inom viss tid inkomma med de handlingar denne vill göra gällande i ärendet.

Båda parter ges tillfälle att yttra sig över samtliga handlingar som inkommit.

3. Bevisupptagning

Juridiska Nämnden hanterar de bevis som inkommit. Parterna kan kallas till muntligt förhör

om part begär det eller om det är nödvändigt för utredningen.

4. Förhandling och beslut

Juridiska Nämnden sammanträder och hanterar samtliga handlingar som inkommit i ärendet.

Ett skriftligt beslut fattas.

5. Expediering

Beslutet sänds till samtliga parter inom 3 dagar från att beslutet fattats.

 

Information och blanketter

 

Anmälningsblankett 

Information om anmälan till Juridiska nämndenInformation om anmalan till JN.pdf »

Information om Juridiska nämnden

 

Anmälan till juridiska nämnden sker till juridisknamnd@cheerleading.se

 

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

 

Den juridiska nämnden består av:

Anna Sandström

Emilia Landö

Martin Asserfors

Lisa Thunvall